PROTOCOL MÈDIC I DE SALUT

PRIMERA. FINALITAT DEL CONSENTIMENT

L'objecte d'aquest consentiment informat és la de valorar l'estat de salut i forma física i evitar riscos derivats de la pràctica esportiva, així com el tractament de les lesions esdevingudes en aquesta.

SEGONA. RECONEIXEMENT MÈDIC

L'informat consent voluntàriament al fet que el/la menor se sotmeta a una o diverses de les següents proves, que durant la temporada podran ser realitzades per part dels serveis mèdics del club, compostes de:

 • Història clínica i formulari i/o qüestionaris de salut i/o psicopedagògics
 • Estudi antropomètric
 • Exploració de l'aparell locomotor amb inclusió de proves complementàries en cas necessari com ara: radiografies, ecografies, ressonància magnètica nuclear, T.A. C., etc.
 • Valoració de la flexibilitat.
 • Examen cardio-respiratori consistent en auscultació cardíaca i pulmonar, determinació de la pressió arterial, electrocardiograma en repòs, etc.
 • Prova d'esforç en cinta contínua amb determinació de gasos i/o lactats i/o electrocardiograma d'esforç, per a conéixer l'estat de salut i el consum d'oxigen i els llindars ventilatoris o làctics
 • Ecocardiograma
 • Valoració de la força muscular
 • Enquesta dietètica si escau
 • Valoració de les respostes de la freqüència cardíaca durant entrenaments determinats mitjançant utilització de pulsòmetres
 • Analítica de sang (amb inclusió de proves per a determinació d'anticossos anti-VIH) i d'orina amb detecció de drogues com a opiacis, cannabinoides, metabòlits de cocaïna o amfetamines.
 • Test Covid-19, incloent qualsevol tipus de proves que puguen determinar l'existència de la malaltia, el virus, o anticossos d'aquest.

TERCERA. RESULTATS

Els resultats permetran determinar l'estat de salut del menor i valorar la seua capacitat funcional per a la pràctica esportiva i s'empraran per a la prescripció d'un programa d'entrenament, valoració de la dieta i suplements dietètics i per a la millora del rendiment físic i esportiu.

Els resultats de les proves practicades podran determinar l'exclusió del menor de les activitats de la Fundació, temporal o definitivament, si així ho aconsellara la valoració mèdica d'aquests.

QUARTA. ALTRES AUTORITZACIONS

L'informat entén completament el tipus de proves que podrien realitzar-li al menor, autoritzant la comunicació dels resultats a l'equip tècnic, quan siga procedent, per a un millor coneixement i aprofitament de les seues aptituds físiques. En el cas que li sorgiren dubtes respecte d'alguna d'elles, les consultarà amb el personal mèdic del Club.

L'informat autoritza els serveis mèdics del Club a l'accés al diagnòstic i tractament de les lesions esportives o malalties que puguen produir-se-li al menor durant la temporada i a la comunicació d'aquestes a l'equip tècnic del club.

L'informat autoritza els serveis mèdics del Club o personal autoritzat a la intervenció immediata al menor en situació d'emergència/urgència mèdica.

L'autorització per a la realització d'aquestes proves o tractaments les concedeix voluntàriament l'informat reservant-se la llibertat d'interrompre-les en qualsevol moment, si així ho desitja.

QUINTA. ADVERTIMENT

L'informat davant la percepció de molèsties del menor, especialment les relacionades amb l'exercici, com a dificultat respiratòria, mareig o dolor en el pit, haurà de comunicar-lo immediatament als serveis tècnics i metges del club per a la seua adequada valoració.

L'informat entén i assumeix que les proves mèdiques que se li pogueren practicar al menor no són infal·libles i no podran garantir que durant la temporada apareguen o es desenvolupen circumstàncies o malalties potencialment perilloses.

SISENA – CONFIDENCIALITAT

Tindrà la consideració d'informació confidencial tota la informació que genere aquest consentiment a la qual puga tindre accés la Fundació. D'ara en avant “Informació confidencial”.

Respecte d'aquesta informació:

 • 1. La Fundació s'obliga a mantindre la confidencialitat i secret de tota la Informació confidencial a la qual tinguen accés. En aqueix sentit, la Informació confidencial que siga facilitada per part de l'informat o el/la menor no podrà ser divulgada públicament ni a tercers per cap mitjà, tangible o intangible, conegut o que possibilite l'estat de la tècnica en el futur.
 • 2. Amb la finalitat de donar compliment a dita deure de confidencialitat, la fundació s'obliga a adoptar aquelles mesures oportunes per a garantir la confidencialitat de la informació. Entre elles, les següents:
  a. Utilitzar la informació de forma reservada.
  b. Impedir còpia o revelació d'aquesta informació a tercers, llevat que queden autoritzats expressament per l'altra part.
  c. Restringir l'accés a la informació als seus empleats, en la mesura en què raonablement puguen necessitar-la per al compliment de les seues tasques acordades.
  d. No utilitzar la informació o fragments d'aquesta per a fins diferents de l'execució d'aquest contracte.
  e. Respectar la veracitat de la informació aportada, sense que, en cap cas, es veja alterat el seu contingut.
 • 3. La duració de dita deure de confidencialitat serà indefinida, continuant els deures i obligacions de confidencialitat una vegada finalitzada la relació jurídica detallada en el present Consentiment.
 • 4. Les parts seran responsables entre si, davant l'incompliment d'aquesta obligació, ja siga per elles mateixes o els seus representants legals.

SEPTIMA- DRETS PREVIS SOBRE LA INFORMACIÓ

Tota informació posada en comú entre les Parts és de propietat exclusiva de qui la proporciona. Cap de les parts utilitzarà informació prèvia de l'altra part per al seu propi ús ni per al seu benefici propi, llevat que s'autoritze el contrari de manera fefaent i per escrit.

Este sitio utiliza cookies

Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies, visite nuestra política de privacidad para mayor información.